Antiquewhite Darkseagreen burlywood darkgrey

APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (FPB) (MEN & WOMEN) -2018

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (J¥s囹) ( ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð-2018

Notification No 76 /Recruitment-2/2018-19

BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
Date News & Events
Feb
14
2019

Medical Examination Call letter has been uploaded for the POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (FPB) (MEN & WOMEN) -2018, (Download from My Application) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è, ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°èzÀÄÝ, ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÁë ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ°è£À ªÀiÁ»w/CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀAvÉ (¥ÀjÃPÁë ¢£ÁAPÀ / ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæ / ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ / ¥ÀæªÀUÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ) ªÀÄ£À«UÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CAvÀºÀ wzÀÄÝ¥Àr/§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è F PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÁUÀÆ F PÀÄjvÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è£À «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è FUÁUÀ¯Éà w½¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÉ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ.
Dec
21
2018
Provisional Select list
NOV
28
2018

Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for the POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (FPB) (MEN & WOMEN) -2018, (Download from My Application) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Nov
28
2018
Eligible Candidates for Viva-Voce list
Nov
13
2018
Final Answer Key of the Written Examination
C¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÝjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÁUÀ CfðAiÀÄ J¯Áè PÁ®AUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¨sÀwðªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¨sÀwð ªÀiÁr ¸À°è¹zÀAvÀºÀ CfðAiÀÄ°è£À CA±À DxÀªÁ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ w½¸À¯ÁVzÉ.
F PÀÄjvÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ PÁ®A£À°è w½¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
Oct
06
2018
Provisional Answer Key Objection Format

Objection Format

Oct
05
2018
Provisional Answer Key

Series A Series B Series C Series D Series E

Sep
18
2018
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 23.09.2018

Written Examination Call letter has been uploaded for POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (FPB) (MEN & WOMEN) -2018, Download (from My Application) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Sep
01
2018
ET-PST Date Postponed - MYSURU

The ET-PST schedule fixed on 20/08/2018, 21/08/2018,23/08/2018 & 24/08/2018 at City Armed Reserve (CAR) Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru- 570 011 is postponed and Rescheduled on 06/09/2018, 07/09/2018, 10/09/2018 & 11/09/2018 respectively.

ET-PST Date Postponed - DHARWAD

The ET-PST schedule fixed on 14/08/2018, 16/08/2018 & 17/08/2018 at Police Head Quarters, DAR Ground, Belgaum Road, Dharwad is postponed and Rescheduled on 06/09/2018, 07/09/2018 & 08/09/2018 respectively.

Aug
16
2018
ET-PST Date is Postponed - MYSURU

The ET-PST schedule fixed on 20/08/2018, 21/08/2018,23/08/2018 & 24/08/2018 at City Armed Reserve (CAR) Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru- 570 011 is postponed due to climatic condition. Next date will be intimated shortly.

Aug
14
2018
ET-PST Date is Postponed - MYSURU

The ET-PST schedule fixed on 20/08/2018 & 21/08/2018 at City Armed Reserve (CAR) Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru- 570 011 is postponed due to climatic condition. Next date will be intimated shortly.

Aug
13
2018
ET-PST Date Postponed - Dharwad

The ET-PST schedule fixed on 14/08/2018, 16/08/2018 & 17/08/2018 at Police Head Quarters, DAR Ground, Belgaum Road, Dharwad is postponed due to administrative reasons. Next date will be intimated shortly.

Aug
09
2018
ET-PST Rescheduled Date - MYSURU

The ET-PST schedule fixed on 16/07/2018, 17/07/2018, 18/07/2018 & 19/07/2018 at City Armed Reserve (CAR) Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru- 570 011 is Rescheduled on 20/08/2018, 21/08/201/, 23/08/2018 & 24/08/2018.

ET-PST Rescheduled Date - BELAGAVI

The ET-PST schedule fixed on 26/07/2018, 27/07/2018 & 28/07/2018 at Commandant, 2nd Battalion, KSRP, Jhamboti Road, V.T.U Campus Post, Mache, Belgaum- 590018 is Rescheduled on 23/08/2018, 24/08/2018 & 25/08/2018.

Aug
09
2018
ET-PST Date Postponed - Dharwad

The ET-PST schedule fixed on 08/08/2018, 09/08/2018 & 10/08/2018 at Police Head Quarters, DAR Ground, Belgaum Road, Dharwad is postponed due to climatic condition and Rescheduled on 14/08/2018, 16/08/2018 & 17/08/2018 respectively.

Jul
25
2018
BELAGAVI GROUND DATE CHANGED

The ET-PST schedule fixed on 26/07/2018,27/07/2018 and 28/07/2018 at Commandant, 2nd Battalion, KSRP, Jhamboti Road, V.T.U Campus Post, Mache, Belgaum- 590018 is postponed due to climatic condition and next ET-PST date will be intimated in due course.

Jul
22
2018
ET-PST Postponed - Dharwad & Schedule date Changed

The ET-PST schedule fixed on 23/07/2018 to 26/07/2018 at Police Head Quarters, DAR Ground, Belgaum Road, Dharwad is postponed due to climatic condition and Rescheduled on 07/08/2018 to 10/08/2018 respectively.

Jul
19
2018
BELAGAVI GROUND DATE CHANGED

The ET-PST schedule fixed on 19/07/2018,20/07/2018 and 21/07/2018 at Commandant, 2nd Battalion, KSRP, Jhamboti Road, V.T.U Campus Post, Mache, Belgaum- 590018 is postponed due to climatic condition and Rescheduled on 26/07/2018,27/07/2018 and 28/07/2018 respectively.

Jul
16
2018
Belagavi District ET-PST Ground and Date Changed

Belagavi District ET-PST venue of 19,20,21/07/2018 ground has been shifted from DAR PARADE GROUND to Commandant,2nd Battalion,KSRP,Jhamboti Road,V.T.U Campus Post, Mache,Belgaum-590018.

The ET-PST schedule fixed on 16/07/2018,17/07/2018 and 18/07/2018 at Commandant, 2nd Battalion, KSRP, Jhamboti Road, V.T.U Campus Post, Mache, Belgaum- 590018 is postponed due to climatic condition and Rescheduled on 30/07/2018,31/07/2018 and 01/08/2018 respectively.

Jul
16
2018
ET-PST Postponed - Dharwad & Schedule date Changed

The ET-PST schedule fixed on 16/07/2018 to 19/07/2018 at Police Head Quarters, DAR Ground, Belgaum Road, Dharwad is postponed due to climatic condition and Rescheduled on 23/07/2018 to 26/07/2018 respectively.

Jul
12
2018
Mysuru Parade Ground & Schedule date Changed

The ET-PST schedule fixed on 16/07/2018 to 19/07/2018 at City Armed Reserve (CAR) Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru- 570 011 is postponed due to climatic condition and next ET-PST date will be intimated in due course.

Jul
07
2018
ET-PST CALL LETTER

ET-PST Call letter has been uploaded for POLICE SUB-INSPECTOR (FPB) (MEN & WOMEN) -2018, Download (from My Application) and attend the ET-PST as per mentioned in the call letter without fail.

C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ vÀéjvÀªÁV ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ°è CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈf¹ vÀPÀët CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.

Applicant after filling his/her application, to make immediate payment, Generate Post Office challan and make payment during post office working hours.


25/05/2018

DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION

themedemic

15/06/2018

LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION

themedemic

18/06/2018

LAST DATE FOR PAYMENT OF THE ONLINE APPLICATION FEE

Fee Details

±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ

PSI(FPB)
Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM & OBC (2A,2B,3A,3B) 250
02 SC , ST, CAT-01 100

Recruitment stages

£ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ

Education Qualification

PSI (FPB)
Must be a holder of a Bachelors Degree in Science having Biology , Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Forensic Science, Criminology, Developmental Biology, Bio-Chemistry, Cell Biology, Bio Science, Micro- Biology, Bio-Physics, Computer Science as one of the subjects from a University established by law.

Click here!! Note

AGE CRITERIA

Sl.No.
PÀæªÀĸÀASÉå
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
AGE CONSIDERATION DATE
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1. PSI(FPB)
GM 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28 YEARS /
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

15.06.2018 (Double Click To View)

Know Your Age

BORN BETWEEN 15.06.1990 AND 15.06.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01,
2A,2B,3A & 3B
21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS /
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 15.06.1988 AND 15.06.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

FOR INSERVICE CANDIDATE
GM
35 YEARS /
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 15.06.1983 AND 15.06.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01,
2A,2B,3A & 3B

40YEARS /
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 15.06.1988 AND 15.06.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 14/05/2018 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligibility to apply.

ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST

FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING , WOMEN & INSERVICE)
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
PSI (FPB) 1600 Mtrs Run 7 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
 
3.80 Mtrs (In 3 chance only)
Or
1.20 Mtrs (In 3 chance only)
Shotput(7.26 Kg) 5.60 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET
Candidate only
HEIGHT 168 Cms for Men
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
FOR WOMEN & INSERVICE 
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
PSI (FPB)
400 Mtrs Run
 
2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
 
2.50Mtrs (In 3 chance only)
Or
0.90Mtrs (In 3 chance only)

Shotput ( 4 Kg) 3.75. Mtrs (In 3 chance only)

PHYSICAL STANDARD
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET Candidate only HEIGHT 157 Cms For Women
168 Cms for Inservice

CHEST
(For Men Only)
86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
For Inservice
WEIGHT
(For Women only)
45 Kg

Vacancy Details

Sl No Post NON HK Region Reserved Posts HK-Region Reserved Posts
    Direct In-service Ex-servicemen In-service  
    MEN WOMEN MEN & WOMEN MEN MEN TOTAL
01 PSI (FPB) 02 01 01 0 01 05
Contact